O nás

O serveru

Jsme kvalitní český a slovenský Minecraft server podporovaný YouTuberem/Streamerem VarmiLP.

Upozornění:
Herní portál změnil dne 29.06.2022 jméno (a doménu) z VarmiMC (mc.varmi.cz) na VoxelCraft (voxelcraft.cz)!
Provozovatel herního portálu se nezměnil. Neproběhla ani žádná změna pravidel a podmínek.

Pravidla a podmínky

Podmínky používání služeb voxelcraft.cz
Provozovatelem herního portálu voxelcraft.cz je živnostník David Bubeník, se sídlem Poljanovova 3241/1, Praha, Česká Republika, zapsaný v živnostenském rejstříku pod IČ 07479298 (dále jen „prodávající“, nebo „provozovatel“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento dokument upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem služeb herního portálu voxelcraft.cz a další fyzickou osobou (dále jen „uživatel“ nebo „hráč“).
  2. Podmínky o poskytování služeb jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  3. Webové stránky voxelcraft.cz – dostupné na adrese https://voxelcraft.cz (dále jen „webová stránka“ nebo „webové stránky“).
  4. Herní server voxelcraft.cz – multiplayerový server určený pro hru Minecraft, dostupný ze hry primárně na adrese voxelcraft.cz. Další adresy, na kterých je možné se připojit do hry, jsou uvedeny na webových stránkách (dále jen „herní server“).
 2. Uživatelský účet
  1. Ke vzniku uživatelského účtu dochází registrací na herním serveru. Za potvrzení registrace je brán příkaz /register. Bez zadání příkazu nedochází k vytvoření uživatelského účtu.
  2. Při registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel v případě jejich změny povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné.
  3. Uživatel je povinen používat k ochraně svého účtu dostatečně silné heslo a nesdělovat jej třetím osobám.
  4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese zodpovědnost za ztrátu přihlašovacích údajů (zapomenutí hesla), případně za krádež účtu způsobenou uživatelovým nedodržováním bezpečnostních standardů přístupu k účtu – sdělování hesel třetím osobám, používání snadných či snadno zjistitelných hesel apod.
 3. Nedostupnost služby
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či zcela zablokovat přístupnost nabízených služeb uživateli, který porušil tyto Podmínky používání služeb nebo jiná pravidla herního portálu voxelcraft.cz (veškerá aktuální pravidla jsou k dispozici na adrese: (https://voxelcraft.cz/pravidla). Uživateli za toto omezení nenáleží finanční ani jiná kompenzace.
  2. Poskytovatel je povinen na webové stránky voxelcraft.cz umisťovat informace o plánovaných odstávkách služeb.
 4. Práva a povinnosti uživatele (hráče na herním serveru)
  1. Uživatel dává provozovateli souhlas s použitím svých výtvorů, podmětů, herních principů, herního jména (nicku) a dalších aktivit odehrávajících se na herním serveru voxelcraft.cz k dalším (i komerčním) účelům.
  2. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody přímo i nepřímo způsobené využíváním služeb herního portálu voxelcraft.cz.
  3. Hráč je povinen se seznámit s pravidly serveru dostupnými na adrese https://voxelcraft.cz/pravidla a dodržovat je po celou dobu využívání služeb voxelcraft.cz. V případě nedodržení pravidel může být uživateli bez ohledu na vlastnictví VIP účtu odebrán přístup k hernímu serveru (doba zákazu přístupu je volena s ohledem na závažnost porušení, v případě závažného porušení pravidel může být zákaz přístupu trvalý).
  4. V případě problému či jakéhokoliv dotazu je uživatel oprávněn se obrátit na zákaznickou podporu provozovatele (Emailová adresa, nebo Discord).
  5. Uživatel by se při kontaktování podpory měl snažit co nejpřesněji specifikovat svůj problém.
 5. Práva a povinnosti provozovatele
  1. Provozovatel má možnost kdykoliv upravit pravidla herního serveru (dostupná na adrese https://voxelcraft.cz/pravidla). Provozovatel se zavazuje změnu pravidel herního serveru oznámit prostřednictvím svých webových stránek.
  2. Provozovatel má právo změnit výhody VIP účtu bez předchozího varování. Uživateli za to nenáleží finanční ani jiná kompenzace.
 6. VIP účet a jednorázové placené výhody
  1. V závislosti na aktuální nabídce dostupné na herním serveru je možné aktivovat několik druhů VIP účtu, nebo zakoupit jednorázové výhody.
  2. VIP účet se od standardního hráčského účtu liší výhodami (specifikovanými na herním serveru), nemá ale naopak žádnou imunitu vůči porušení pravidel herního serveru dostupných na webové stránce https://voxelcraft.cz/pravidla. V případě porušení těchto Podmínek používání služeb voxelcraft.cz, pravidel herního serveru či Obchodních podmínek může dojít k omezení či zamezení přístupu na herní server.
  3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má právo kdykoliv změnit výhody VIP účtu (i již aktivního), a uživateli za to nenáleží finanční ani jiná kompenzace.
 7. Ukončení provozu herního serveru
  1. V případě ukončení provozu herního serveru zanikají veškeré herní účty (VIP i standardní) bez nároku na finanční či jinou kompenzaci.
  2. O ukončení provozu herního serveru je povinen provozovatel informovat na webových stránkách v předstihu alespoň 14 dnů.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.
 9. Zpracování a ochrana osobních údajů
  1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s dokumentem: Zásady zpracování osobních údajů (tento dokument je k nalezení na adrese https://voxelcraft.cz/gdpr/).
  2. Uživatel využíváním našich služeb potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil, a že s nimi souhlasí.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Je-li některé ustanovení podmínek používání služeb neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  2. Je-li některé ustanovení podmínek používání služeb v rozporu s Obchodními podmínkami voxelcraft.cz, platí ustanovení uvedené v Obchodních podmínkách.
Tyto podmínky používání služeb voxelcraft.cz jsou platné od 29.06.2022.
Podmínky používání služeb mc.varmi.cz, které byly platné od 21.04.2020 jsou těmito podmínkami nahrazeny.